เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า และคัดสรรสินค้า จากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกมาจัดจำหน่ายจนก้าวสู่การ เป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้เจียไต๋ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและโรงเรือน ตลอดจนประกอบธุรกิจผักผลไม้สดพร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมการเพาะปลูกให้คำปรึกษา ถึงการปลูกที่ถูกวิธีให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครัวโลก ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร
และสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไปจนถึงอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น

พันธกิจ

สร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการพัฒนาสินค้า การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ที่นำเสนอสินค้าของเจียไต๋ผ่านการสอดแทรกให้เห็น และสัมผัสถึงแนวคิดและปรัชญาในการทำธุรกิจที่จริงใจและใส่ใจคุณภาพในกระบวนการทำงานเพื่อเข้าถึง สร้างแรงบันดาลใจ และส่งมอบสินค้าที่ดีให้แก่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง

แบบฟอร์มการติดต่อ สาขาสุขุมวิท 60