เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อสินค้า

1.) ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ

เว็บไซต์เจียไต๋ฟาร์มดอทคอม หรือ chiataifarm-uat.devgodigit.net (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้านี้
(ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ให้กับท่านที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านที่อยู่นอกพื้นที่บริการ ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายในวันที่บริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท สัญญาระหว่างท่านและบริษัทในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของบริษัทนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้ ในกรณีการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ก่อนใช้บริการนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบว่าบัตรชำระเงินของท่านยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าทางเว็บไซต์ได้และบัตรดังกล่าวไม่สิ้นอายุก่อนวันที่คาดว่าจะมีการส่งสินค้าที่สั่งซื้อ หากบัตรชำระเงินของท่านสิ้นอายุในวันที่ส่งสินค้า บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.) การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆก็ได้ทั้งนี้ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้าบริษัทอาจทำการยกเลิกเปลี่ยนแปลงการให้บริการนี้ ณ เวลาใด ๆ ก็ได้

3.) การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ

ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เจียไต๋ฟาร์มดอทคอม หรือ chiataifarm-uat.devgodigit.net ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการท่านผ่านช่องทางที่ปรากฏในหน้าติดต่อเรา (หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที) หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการตามช่องทางที่ปรากฏในหน้าติดต่อเราบริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด ในกรณีที่ท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการ และในกรณีดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ท่าน

4.) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนิน การใด ๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการท่านทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดยมิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5.) สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.netและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.net ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้เว็บไซต์”) และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆตามที่ระบุดังต่อไปนี้

     – ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน
     – กระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวาง
ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
     – กระทำการในทางใด ๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
     – กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
     – ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
     – ส่งข้อความใด ๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
     – สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์ หากทางบริษัทตรวจทราบ หรือตรวจพบว่ามีการกระทำการใด ๆ ที่กระทบต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จากการกระทำข้างต้น ทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญ

6.) การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

     – การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ
     – การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของท่าน ผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัท หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท
     – การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
     – การกีดกันมิให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้
     – การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ
     – การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.netหยุดชะงัก
     – การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทมีสิทธิที่จะตัดข้อความใด ๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทหรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากบริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

7.) การจำกัดความรับผิด

แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์chiataifarm-uat.devgodigit.net ก็ตาม บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากบริษัทพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทในการที่จะแก้ไข บริษัทจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

     – ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.netหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.netหรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
     – ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทและโดยทางเทคนิคบริษัทไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
     – การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.netได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน
     – ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.net
     – ความขัดข้อง ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงการบริการและความล้มเหลวต่างๆที่เกิดจากบริการของบุคคลภายนอกที่มีส่วนเชื่อมต่อกับบริการของบริษั

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัท เกี่ยวกับข้อบกพร่องในสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

8.) คำบรรยายสินค้าและสีของรูปภาพ

บริษัทจะพยายามอธิบายสินค้าให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายสินค้าบนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยาย บริษัทยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขนโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการคืนเงิน)เช่นเดียวกัน บริษัท มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

9.) เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เจียไต๋ฟาร์ม

จำนวนสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์chiataifarm-uat.devgodigit.net บริษัทจะถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจำนวนที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการยืนยันจำนวนสินค้าที่มี และสามารถจัดส่งได้กับท่านอีกครั้ง โดยฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการแนะนำสินค้าอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ในกรณีที่สต็อกสินค้านั้นๆมีจำนวนไม่เพียงพอตามรายการของท่านที่ระบุมาในคำสั่งซื้อสินค้า ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยส่วนลดต่าง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่มีข้อพิพาทบริษัทจะถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด เพื่อเป็นการกระจายการขายสินค้าให้กับท่านท่านอื่น บริษัทสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่บริษัทเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเหมา โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น กรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

10.) เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่สั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวมีจำนวนไม่เพียงพอตามรายการที่ระบุมาในคำสั่งซื้อ โดยสินค้าที่จะทำการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นสินค้าราคาเดียวกันเท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึง * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าราคาเดียวกัน

11.) การเปลี่ยนแปลงรอบการรับสินค้า

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรอบในการจัดส่งสินค้าที่สั่งผ่าน chiataifarm-uat.devgodigit.net ท่านจะต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดส่งสินค้าเดิม ที่ช่องทางการติดต่อของบริษัทที่ระบุอยู่ในหน้าติดต่อเราและโปรดแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ เพื่อความสะดวกในการได้รับบริการเปลี่ยนรอบการรับสินค้า ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านchiataifarm-uat.devgodigit.net บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบการจัดส่ง โดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

12.) นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการคืนเงิน

การยกเลิกการสั่งซื้อ
ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อในกรณียังไม่ได้ชำระเงิน แต่หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
     – กรณียังไม่ได้ชำระเงิน
1. กดยกเลิกในขั้นตอนการสั่งสินค้าจนถึงหน้าชำระเงิน
2. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทาง Line Official : @chiataifarm หรือ โทร. 089-1396170 เวลาทำการ 09:00-17:00 น. (จันทร์-เสาร์)
     – กรณีการชำระด้วยบัตรเครดิต จะถือว่ามีการชำระเงินแล้วเมื่อมีการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและมีการเรียกเก็บเงินจากข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้ไว้แล้ว

การคืนสินค้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไป เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ท่านจะต้องทำการตรวจสอบโดยทันทีว่าสินค้าที่ถูกส่งจากบริษัทนั้นถูกต้องและได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างสมบูรณ์พร้อมใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด ได้แก่ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพ กรุณาแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมส่งรูปภาพสินค้าและใบเสร็จรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยบริษัทจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ท่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าสินค้าและค่าจัดส่งทั้งหมด ในกรณีที่ท่านไม่พึงพอใจสินค้าและต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงิน

การคืนเงิน
บริษัทยินดีคืนเงินในกรณีที่ท่านไม่พอใจในสินค้าเนื่องจากข้อผิดพลาดเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพเท่านั้นโดยท่านจะต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมส่งรูปภาพสินค้าและใบเสร็จรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับสินค้า
สำหรับท่านที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
– กรณีคืนสินค้า ท่านจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 30 วันทำการ
– สำหรับท่านที่ชำระด้วยเงินสด/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ท่านจะได้รับเงินคืนเป็นคูปองเงินสด สำหรับซื้อสินค้าของบริษัทภายใน 30 วันทำการ

13.) ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัท ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความใน เว็บไซต์ chiataifarm-uat.devgodigit.net ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์และไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใด ๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

แบบฟอร์มการติดต่อ สาขาสุขุมวิท 60